Dunning bomen Het Nieuwe Plantsoen

De komende tijd worden bomen weggehaald in het parkbos ”Het Nieuwe Plantsoen”. Het beheer van het parkbos is erop gericht een zo gevarieerd en natuurlijk mogelijke parkbos tot ontwikkeling te laten komen.
Hertenkamp in Het Nieuwe Plantsoen

In het parkbos ”Het Nieuwe Plantsoen” zijn verschillende bomen gemerkt met een oranje stip of een oranje streep. De bomen met een stip worden in de periode november / december 2017 gekapt door Het Groenbedrijf in opdracht van gemeente Deventer. Door deze bomen weg te halen ontstaat er meer ruimte voor de overblijvende bomen, zodat deze gezond en veilig op kunnen groeien. De bomen met een streep worden ‘geringd’ en blijven als een z.g. boomreservoir staan. Dit worden waardevolle plekken voor zwammen en paddenstoelen, insecten en vogels zoals de specht.
De te verwijderen bomen zijn aangewezen door de gemeente in overleg met mede-eigenaar van het park Vitens, de Deventer Bomen Stichting en Het Groenbedrijf.

Waarom is deze ingreep nodig

In het parkbos groeien veel bomen dicht op elkaar. Daardoor komt er weinig licht op de bodem en is er nauwelijks diversiteit in plantengroei op de bodem mogelijk.

Dunnen is de belangrijkste maatregel die een groenbeheerder tot zijn beschikking heeft om de bosontwikkeling te sturen. Bij dunning worden de ‘beste’ bomen bevoordeeld door het verwijderen van concurrenten. Vanuit natuuroogpunt is een belangrijk neveneffect dat plaatselijk meer licht tot de bosbodem kan doordringen. Daarmee ontstaat ruimte voor de vestiging van licht- en warmtebehoevende diersoorten en ondergroeisoorten. Delen van het parkbos worden niet gedund zodat er ook donkerder plekken blijven bestaan met een meer ongestoorde ontwikkeling van de vegetatie.

In het parkbos is veel opslag van Esdoorn zaailingen aanwezig. Hierdoor ontstaat er een eenzijdig parkbos gedomineerd door één soort. Bij het dunnen is er voor gekozen om vooral Esdoorn te verwijderen. Ondergroei van soorten zoals Haagbeuk, Zomereik, Gewone Beuk, en Tamme Kastanje krijgen hierdoor de kans zich verder te ontwikkelen zodat er een gevarieerd bospark ontstaat.

Ook zijn er bomen scheef gewaaid of aangetast door zwammen. Deze bomen kunnen als ze dicht bij wandelpaden staan mogelijk een risico vormen voor de gebruiker van het park. Daarom worden deze bomen ook weggehaald.

Een aantal bomen wordt niet verwijderd door dunning maar wel geringd. Dit betekent het onderbreken van de sapstroom tussen wortels en kroon door het verwijderen van de bast over een zone van 15centimeter breed. De boom sterft hierdoor af en blijft als staand dood hout in het bos staan. Dit lijkt bruut, maar deze handeling schept ook weer leefomstandigheden voor vele diersoorten zoals zwammen, houtborende insecten vogels en kleine zoogdieren die weer leven van deze insecten.

Ringen valt ook onder dunnen. Voor het dunnen is geen kapvergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 4.11 van de APV.