Klimaat (energie en klimaat)

De gemiddelde mondiale temperatuur stijgt. De gevolgen hiervan laten zich in toenemende mate gelden (wateroverlast, hitte, droogte) en vragen om maatregelen langs twee sporen:

  • het beperken van de klimaatverandering door het verminderen van de CO2 uitstoot en
  • het aanpassen van onze leefwijze en de ruimtelijke omgeving aan de effecten die klimaatverandering heeft.

Energieneutraal

De gemeente Deventer heeft de ambitie in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Samen met partners, ondernemers en inwoners wordt in Deventer gewerkt aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie. Er wordt ingezet op het toepassen van duurzame energie/bronnen: wind, zon, aard- en restwarmte, biomassa. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte doen zich kansen voor zoals bijvoorbeeld bij de openbare verlichting en installaties.

Klimaatbestendig

Het klimaat verandert en daarmee neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Een leefbare, veilige en aantrekkelijke stad vraagt om een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.  Aanpassen aan de klimaatverandering heet klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie gekoppeld aan andere opgaven in de (openbare) ruimte noemen we ruimtelijke adaptatie. De ontwikkeling tot een klimaatbestendige stad biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de stad te versterken. Ruimtelijke adaptatie haakt aan bij andere thema’s zoals natuur en gezondheid maar ook economie en recreatie, zodat er in de breedte meerwaarde ontstaat, de leefbaarheid toeneemt. Ook is er daarbij oog voor bewustwording.

Scorelijst duurzaamheid

Elk thema is in een scorelijst onderverdeeld in een viertal onderwerpen waarop per onderdeel 1 punt gescoord kan worden. De gemeente verwacht dat bij elk ontwerp inzicht wordt gegeven in de duurzame score (aantal punten per thema en totaal aantal punten), inclusief een toelichting. Voor het thema Klimaat zijn de onderwerpen:

  • Laag energiegebruik
  • Duurzame energie
  • Beperken wateroverlast en droogte
  • Beperken hittestress