Wegen en onderhoud

De wegen van Deventer worden continu onderhouden. Zo blijft Deventer goed en veilig bereikbaar. Deventer heeft ruim 5 miljoen vierkante meter verharding in beheer.

 

Binnen Deventer zijn 5 verschillende soorten verharding, elk met hun eigen onderhoud:

 • Bestrating Alle verhardingen die uit elementen bestaan, zoals gebakken klinkers, betonstraatstenen, natuursteenkeien.
 • Asfalt Alle soorten verharding die gebaseerd is op een mengsel met bitumen. Bijvoorbeeld rijbanen, parkeerplaatsen, fietsstroken en –paden en soms wandelpaden in parken.
 • Beton Zeer sterke verhardingen die zeer weinig onderhoud nodig hebben. Goed bestand tegen zwaar (landbouw)verkeer. Betonwegen komen in Deventer maar weinig voor en liggen vrijwel altijd in het buitengebied.
 • Halfverharding Verhardingen met weinig tot geen binding hebben, zoals puin-, schelpen- en grindpaden.
 • Onverharde wegen / zandwegen Wegen waarbij de verharding bestaat uit lokaal aanwezig zand, of later aangebracht zand. Zandwegen zijn niet geschikt voor zwaar verkeer. Zandwegen hebben vanwege hun historische en landelijke karakter een beschermde status.

De bermen worden periodiek bewerkt om een goede afwatering en aansluiting met de weg te behouden. 

 

Soorten onderhoud

Onderhoud van wegen vindt in 3 gradaties plaats.

 

Calamiteitenonderhoud

Calamiteitenonderhoud is het onderhoud dat per direct moet worden uitgevoerd, omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:

 • gevaarlijke verzakkingen
 • schade aan de verharding
 • ontbreken van verharding

Dit komt vooral voor bij asfalt en bestrating.

Namens de gemeente is een aannemer altijd beschikbaar om bij calamiteiten direct in te grijpen. Binnen een uur stelt de aannnemer de situatie veilig. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Calamiteiten kunt u melden bij de gemeente, telefoon 14 0570.

 

Klein onderhoud

Met behulp van klein onderhoud kan groot onderhoud zolang mogelijk worden uitgesteld. Klein onderhoud wordt ingepland aan de hand van inspecties en meldingen. Onder klein onderhoud valt onder andere:

 • herstraten van stukjes trottoir of rijbaan
 • repareren van asfaltgaten
 • vullen van scheuren

De gemeente laat verschillende keren per jaar klein onderhoud uitvoeren door haar huisaannemers. Hierbij worden locaties gebundeld. Als er in uw straat gewerkt wordt, krijgt u, indien nodig, bericht.

Wilt u een locatie doorgeven waar volgens u klein onderhoud nodig is? Neem dan contact op met het meldpunt openbare ruimte. De medewerkers nemen uw melding aan en beoordelen of het nodig is klein onderhoud uit te voeren.

 

Groot onderhoud

Groot onderhoud is de zwaarste vorm van onderhoud. Er komt pas groot onderhoud als klein onderhoud niet meer voldoende is om de weg in goede conditie te houden.

Groot onderhoud wordt gepland in het ’MJOP-MIND’, de programmering voor het groot onderhoud. Burgers kunnen hierop inspraak leveren. Dit kan tijdens de ‘ter visielegging’.

De gemeente streeft naar een integrale aanpak van de wegen. Waar het mogelijk is, voert de gemeente binnen 1 project werkzaamheden uit op het gebied van:

 • wegen
 • riolering
 • groen
 • openbare verlichting
 • spelen

 

Inspectie van wegen

Ieder jaar voeren medewerkers van de gemeente een inspectie uit om het klein onderhoud in beeld te krijgen. Hierbij worden schades vastgelegd en aangedragen voor klein onderhoud. Eventueel werkt de gemeente samen met een inspectiebureau.

Iedere 2 jaar vindt een globale visuele weginspectie plaats. De staat van de verharding wordt vastgelegd. Dit dient als basis voor het groot onderhoudsprogramma.

Een weg wordt niet alleen (op het oog) geïnspecteerd, maar ook diepgaander onderzocht. Bijvoorbeeld door te boren en metingen te doen. Zo krijgt de gemeente duidelijk hoe lang een weg nog mee zal gaan en hoe de verharding er aan toe is.