Leefbaar (leefomgevingskwaliteit en waarde)

Een leefbare openbare ruimte is duurzaam ingericht, veilig, gezond en goed onderhouden. De mens als gebruiker staat centraal. De openbare ruimte kent een belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde. Gebieden hebben een eigen karakter, identiteit en kwaliteit. Er is voldoende ruimte om actief in te bewegen, ze daagt uit tot ontwikkeling en elkaar ontmoeten. De openbare ruimte is voor door de volle breedte van de bevolking; van jong tot oud, van valide tot mindervalide. De kwaliteit van lucht, bodem, water en groen is goed en gezond. De omgeving is (zo veel mogelijk) vrij van zwerfvuil en blootstelling aan hinderlijke, gevaarlijke en gezondheid schadende bronnen van geluid, geur, licht, hinder, bodem- en watervervuiling en risico van overstroming en hittestress.

Scorelijst duurzaamheid

Elk thema is in een scorelijst onderverdeeld in een viertal onderwerpen waarop per onderdeel 1 punt gescoord kan worden. De gemeente verwacht dat bij elk ontwerp inzicht wordt gegeven in de duurzame score (aantal punten per thema en totaal aantal punten), inclusief een toelichting. Voor het thema Leefbaar zijn de onderwerpen:

  • Beperken vervuiling en straling
  • Beperken hinder
  • Bewuste groene keuze
  • Inzetten op waardering (gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde)