Natuur (biodiversiteit en ruimte)

Biodiversiteit is van belang voor onze duurzame toekomst. In de beleidsnota ecologie Deventer is het Deventer beleid geformuleerd. In het beleid is opgenomen  dat er vooraf aan plannen inzicht is in de ecologie en dat er altijd  aandacht is voor de natuurambassadeurs (das en rietorchis in het buitengebied en gierzwaluw, huismus en muurplanten in de bebouwde omgeving). Ook zijn in deze beleidsnota punten meegegeven voor de inrichtingsdialoog.

Het inrichten van de openbare ruimte biedt  kansen om een kwaliteitsimpuls aan de ecologische structuur  te geven. Door inzicht in de ecologie kunnen bestaande knelpunten en barrières bij de (her)inrichting worden opgeheven. Denk bijvoorbeeld aan nestgelegenheid, faunabuizen, paddengoten, fauna-geleidingsschermen, vleermuis “hop-overs” etc..

De biodiversiteit  kan ook worden bevorderd door het toepassen van streekeigen soorten die de biodiversiteit vergroten. Denk aan een streekeigen beplanting (zoals bloemen, planten, struiken, bomen) die vogels, bijen en vlinders aantrekken. Ook op terreinen die braak liggen doen zich kansen voor om tijdelijke natuur te stimuleren.

Scorelijst duurzaamheid

Elk thema is in een scorelijst onderverdeeld in een viertal onderwerpen waarop per onderdeel 1 punt gescoord kan worden. De gemeente verwacht dat bij elk ontwerp inzicht wordt gegeven in de duurzame score (aantal punten per thema en totaal aantal punten), inclusief een toelichting. Voor het thema Natuur zijn de onderwerpen:

  • Toepassen streekeigen soorten
  • Versterken ecologische structuur
  • Aandacht voor natuurambassadeurs
  • Zorgvuldig ruimtegebruik