Bedrijventerreinen

Kaart

Bedrijventerrein

Kenmerken openbare ruimte

 • Het bedrijventerrein is eenvoudig van structuur en opzet.
 • Naast de wegen en de daaraan liggende bedrijfspercelen zijn er geen bijzondere andere ruimtes of plekken.
 • Erfafscheidingen bepalen vaak het beeld vanaf de weg. Het beeld is divers: soms rommelig, vaak verschillend (hek, gaas, haag, geen) maar ook komt het voor dat er juist samenhang aanwezig is door het toepassen van hetzelfde hekwerk in één kleur.
 • de percelen zijn voorzien van veel verharding ten behoeve van parkeren, draaicirkels van het vrachtverkeer en de bereikbaarheid van de bedrijfsbebouwing en eventuele dockshelters.
 • De openbare ruimte is functioneel.
 • In de dorpen zijn de bedrijfsterreinen onderdeel van het dorpssilhouet.

Straatprofiel

 • Wegprofiel, boogstralen en inritten zijn in ontwerp en materiaalgebruik geschikt voor intensief en zwaar verkeer.
 • De openbare ruimte bestaat uit brede wegen, al dan niet met parkeerplaatsen en/of een groenzone (die ter plaatse van inritten onderbroken wordt).
 • Het parkeren in de openbare ruimte, indien aanwezig, is langs de ontsluitingswegen opgelost. Het parkeren vindt hoofdzakelijk op eigen terrein plaats.
 • Eenzijdig trottoirs in het profiel.

Verkeer & parkeren

 • bij kleinschalige bedrijventerreinen moet er gezorgd worden voor laad en los mogelijkheden, zodat dit niet op de openbare weg gebeurt.
 • Aan grote bedrijventerreinen is het wenselijk frequent openbaar vervoer te verschaffen.
 • Ruim aanbod parkeermogelijkheden.

Groen & water

 • Eenheid in het gebied wordt bewaard door eenduidigheid in bermbreedtes en de keuze van beplanting.
 • Bij de dorpse bedrijventerreinen worden landschapselementen als lanen, houtwallen en bosjes ingezet.

Materiaalgebruik

 • Robuuste materialen t.b.v. grote belastingen vrachtververkeer, asfalt en/of betonklinkerverharding.
 • Antiparkeervoorzieningen in groene bermen.
 • Veelal standaard materialen, op nieuwere terrein meer eigentijdse materialen conform beeldkwaliteitsplan.

Licht & reclame

 • Vooralsnog geen specifieke uitgangspunten.

Straatmeubilair

 • Meubilair bv. type verlichtingsarmatuur, type bebording, maar ook hekwerken, etc. op elkaar afstemmen om samenhang en rust te krijgen.
Kaart