Mozaïekwijken

Kaart

http://openbareruimte.deventer.nl/dior/woon-en-werkgebieden/moza-ekwijken/moza-ekwijken/moza-ekwijk

Mozaïekwijk

Mozaïekwijk

Kenmerken openbare ruimte

 • De straten zijn smal, woningen hebben geen of kleine voortuinen.
 • Het straatbeeld wordt bepaald door het uiterlijk en de variatie van de bebouwing.
 • De variaties in de bebouwing komen het best tot hun recht bij een rustig vormgegeven openbare ruimte.
 • De tuindorpen vormen bijzondere ensembles. De woonbuurtjes hebben voor die tijd veel groen, wat vooral in de voortuinen tot uiting komt. De woonbuurtjes worden bijzonder gewaardeerd vanwege de samenhang en de relatie tussen bebouwing en openbare ruimte.
 • De straten zijn van oudsher rechtlijnig en betrekkelijk smal tot zeer breed.
 • De overgang tussen privé en openbaar gebied is van grote invloed op het straatbeeld.

Straatprofiel

 • Een eenvoudig profiel; à niveau in de smalste straten, rijbaan-langsparkeren-trottoir en eventueel bomen in de minder smalle straten.
 • Traditioneel straatprofiel bestaande uit smalle wegen met aan weerszijden stoep.
 • Symmetrisch rechte wegen.
 • Eenduidige inrichting/profiel doorzetten over gehele weg (bochten in weg ter voorkoming snelheidsovertredingen vermijden).

Verkeer & Parkeren

 • Buurten ingeklemd binnen verkeerswegen met doorgaand verkeer.
 • In woonstraten langsparkeren, bij smalle wegen aan één zijde van de weg parkeren.
 • Bij grote openbare ruimtes mag een deel ingericht worden als parkeerplein.
 • Bij grote openbare ruimtes of straten met een breed profiel is haaksparkeren mogelijk.

Groen & Water

 • Eventueel bomen in de minder smalle straten.
 • Op slechts enkele plaatsen groene plekken.
 • Groene pleinen nemen langrijke plek in van stedenbouwkundig ontwerp wijk, verbijzondering openbare ruimte.
 • Plantsoenen met struiken en solitaire bomen in het gras.
 • Kleine parken omgeven door heesters en bomen en met centraal grasveld.
 • Gaan voor kwaliteit!

Materiaalgebruik

 • Voor de verharding is gebakken klinker de basis.
 • In de gehele wijk gelijk.
 • Traditionele materialen of traditionele vormgeving passend bij bebouwing.

Licht & Reclame

 • Licht dient door de gehele wijk gelijk te zijn.

Straatmeubilair

 • Door de gehele wijk de zelfde familie.
 • Traditionele vormgeving of vormgeving verwijzend naar traditioneel straatmeubilair.
 • Verblijfruimtes creëren door plaatsing bankjes.
Kaart

http://openbareruimte.deventer.nl/dior/woon-en-werkgebieden/moza-ekwijken/moza-ekwijken/moza-ekwijk

Mozaïekwijk