Functionele wijken

Stempelwijken en woonerven

Functionele wijk

Kenmerken openbare ruimte

 • Planmatig ontworpen woonwijken die worden gekenmerkt door terugkerende formatie van bouwblokken (zogenaamde stempels). De bouwblokken bestaan uit etagebouw bijna alzijdig in het groen of een combinatie van etagebouw en laagbouw met overwegend een stenige openbare ruimte.
 • Laagbouwstempels lijken veel op de latere woonerven. De straten zijn stenig, plantsoenen zijn vaak dicht beplant.
 • De woonerven worden gekenmerkt door een introverte en besloten opzet en diversiteit in de vorm van de bebouwing en openbare ruimte. Het stratenpatroon is grillig en kent weinig doorgaande wegen. Typisch zijn de garages/bergingen die vaak aan de voorzijde, grenzend aan het openbaar gebied zijn gesitueerd.
 • Er is vaak een onduidelijke scheiding van privé en openbaar, voor- en achterzijden.
 • Het woonerf handhaven als krachtig tijdsbeeld. Kenmerken: kleinschaligheid, afwisseling in woningtypes, woonerf. Nadruk ligt op belevingswaarde voor bewoners, verkeersveiligheid (de drempels worden uitgevonden), menselijke schaal.

Straatprofiel

 • Hiërarchie wordt bereikt door de buurtontsluiting met een eenduidig en herkenbaar profiel in te richten.
 • Woonstraten hebben een standaard profiel met trottoirs of worden vormgegeven als woonerven.
 • Grote verscheidenheid in straatprofielen.Overwegend symmetrisch straatprofiel met brede stoepen in de stempelwijk.
 • Woonerven met doodlopende woonstraten.
 • Pleinen zijn stenig en hoofdzakelijk parkeren.
 • Centraal gelegen groene autovrije verblijfsruimten.

Verkeer & Parkeren

 • Sterke hiërarchie in wegen.
 • Externe hoofdweg.
 • Langsparkeren en haaksparkeren.
 • Parkeerplaatsen in nabijheid woningen.

Groen & Water

 • Straatbomen.
 • Plantsoenen, groenstroken en middenbermen.
 • Privétuinen zijn belangrijk onderdeel groenbeleving.
 • Gemeenschappelijke tuinen rond flatgebouwen stimuleren.
 • Parken krijgen een landschappelijk ontwerp.
 • Structurerende collectieve groenstructuur.

Materiaalgebruik

 • Het streven is naar een helder ontwerp per buurt of woonerf en een onderlinge samenhang door terugkerend gebruik van materialen.
 • De straten zijn stenig en bestaan standaard uit betonstraatsteen en 30x30 trottoirtegels.
 • Afhankelijk van hiërarchische positie van weg kleur van materiaal selecteren.
 • Modern materiaal gebruik is passend.

Licht & Reclame

 • De hiërarchie van wegen moet herkenbaar worden gemaakt aan de hand van licht.
 • Licht dient in de gehele woonbuurt gelijk te zijn.

Straatmeubilair

 • Sober en doelmatig.
 • Voor de vormgeving dient inspiratie te worden gezocht bij de ontstaansperiode.